Política de privacidad

   

POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de
27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament
de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades ( a endavant, l’RGPD), ens
informem que les dades facilitades de forma gratuïta i voluntària per als usuaris a la web
www.internovatec.com i www.internovatec.cat seran processats per:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES:
• Denominació Social: Grup Internovatec, S.L.
• Domicili: Campins 13, 1r. 08460 Santa Maria de Palautordera
• Telèfon: +34 932998246
• NIF: B67140434
• Correu electrònic: info@grupinternovatec.cat
• Dades d’inscripció: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Folio 62, Tom 46254,
Full B414401, Inscripció 1, CIF B67140434

FINALITAT DEL TRACTAMENT
Les seves dades personals seran utilitzades amb l’objectiu general de la gestió i control de
la relació establerta i específicament per a:
• Gestionar l’accés complet a la pàgina web i l’ús correcte dels serveis per part dels usuaris
dels mateixos.
• Per comunicar-nos amb els usuaris en resposta a incidències, sol·licituds, comentaris i
preguntes que ens realitzem a través dels serveis o els formularis de contacte de la nostra
pàgina web (inclosos, els xats o les trucades telefòniques).
• Per oferir nous productes, serveis, ofertes especials o actualitzacions.
• Comunicacions: Podrem enviar correus electrònics, missatges i altres tipus de
comunicació en referència als serveis, qüestions tècniques i canvis en els mateixos.
Aquestes comunicacions es consideren part dels serveis i no es pot renunciar a les
mateixes.
• Comunicacions Comercials (Màrqueting): Podrem utilitzar les seves dades per contactarho,
tant per via electrònica com sense electrònica, per realitzar enquestes, obtenir la seva
opinió sobre el servei prestat, i, ocasionalment, per notificar-li canvis, importants
desenvolupaments dels serveis, ofertes i / o promocions. Aquestes ofertes comercials
seran, en tot cas, autoritzades de forma expressa i separada per l’usuari que pot revocar
en qualsevol moment el seu consentiment per rebre aquestes notificacions utilitzant el
mecanisme que s’implementi al seu efecte, o remetent un escrit amb l’assumpte ” Baixa “a
info@grupinternovatec.cat
No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat més enllà de les descrites
anteriorment, excepte que vingui per llei o existeixi algun requeriment judicial.

CONSERVACIÓ DE LES DADES
Les dades de caràcter personal es conservaran durant el termini legal corresponent.
En aquest sentit:
Els dades empleats per gestionar la relació amb el client i la facturació i la cobrament dels
productes i serveis es conservaran durant tot el temps en què el contracte estigui vigent.
Una vegada finalitzada aquesta relació, en el seu cas, les dades es podran conservar
durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriuen les possibles
responsabilitats derivades del contractat de servei.
Les dades necessàries per enviar els butlletins informatius i les comunicacions comercials
dels nostres productes o serveis es conservaran indefinidament fins que el usuari
manifesti, en el seu cas, la seva voluntat de eliminar-los.

DESTINATARIS DE CESIONS O TRANSFERÈNCIES.
Amb caràcter general, Grup Internovatec, S.L. no cedirà les seves dades personals a
tercers excepte que estiguem obligats legalment a això o vostè ens ha autoritzat
expressament a fer ús dels nostres serveis.

EXERCICI DE DRETS
En qualsevol moment, l’usuari podrà exercir els drets d’accés a les seves dades de
caràcter personal, de rectificació dels dades inexactes, de supressió dels dades que ja no
són necessaris o, quan es dóna algun dels altres assumptes de la RGPD, el dret a oposarse
a la seva tractament per motius relacionats amb la seva situació particular, així com a la
limitació i portabilitat d’acord amb les condicions previstes en el RGPD, mitjançant una
comunicació escrita que indiqui el motiu de la seva sol·licitud, juntament amb una còpia del
seu DNI, dirigida a:
Grup Internovatec, S.L., Servei d’atenció al client, Carrer Campins 13, 1, 08460 Santa
Maria de Palautordera, indicant en el cas del correu “Sol·licitud drets RGPD”.

A més, en tot moment, l’usuari també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades o l’autoritat de control.