POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, el RGPD), us informem que les dades facilitades lliure i voluntàriament pels usuaris al web www.internovatec.com i www.internovatec.cat seran processats per:

RESPONSABLE DEL TRATAMENT DE LES VOSTRES DADES:

Denominació Social: Grup Internovatec, S.L.
Domicili: Campins 13, 1r. 08460 Santa Maria de Palautordera
Telèfon: +34 932998246
NIF: B67140434
Email: info@grupinternovatec.cat
Dades d’inscripció: Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Foli 62, Volum
46254, Full B414401, Inscripció 1, CIF B67140434

FINS DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals s’utilitzaran amb la finalitat genèrica de la gestió i control de la relació establerta i específicament per a:

• Gestionar l’accés complet a la pàgina web i la utilització correcta dels serveis per part dels seus usuaris.

• Per comunicar amb els usuaris en resposta a incidències, sol·licituds, comentaris i preguntes que ens faci a través dels serveis o els formularis de contacte de la nostra pàgina web (inclosos, els xats o les trucades telefòniques).

• Per oferir nous productes, serveis, ofertes especials o actualitzacions dels serveis.

• Comunicacions: Podrem enviar correus electrònics, missatges i altres tipus de comunicació en referència als serveis, qüestions tècniques i canvis en els mateixos. Aquestes comunicacions es consideren part dels serveis i no pot renunciar-hi.

• Comunicacions Comercials (Màrqueting): Podrem utilitzar les vostres dades per contactar-vos, tant per via electrònica com no electrònica, per realitzar enquestes, obtenir la seva opinió sobre el servei prestat, i, ocasionalment, per notificar-li canvis, desenvolupaments importants dels serveis, ofertes i / o promocions. Aquestes ofertes comercials seran, en tot cas, autoritzades de forma expressa i separada per l’usuari que pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment per rebre aquestes notificacions utilitzant el mecanisme implementat a l’efecte en les mateixes, o bé, remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa “a info@grupinternovatec.cat. No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat més enllà de les descrites anteriorment llevat que vingui imposat per llei o hi hagi algun requeriment judicial.

CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades de caràcter personal es conservaran durant el termini legal corresponent.

En aquest sentit: 

Les dades emprades per a gestionar la relació amb el client i la facturació i el cobrament dels productes i serveis s’han de conservar durant tot el temps en què el contracte estigui vigent. Un cop finalitzada aquesta relació, si és el cas, les dades es podran conservar durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les possibles responsabilitats derivades del servei contractat. 

Les dades necessàries per enviar els butlletins informatius i les comunicacions comercials dels nostres productes o serveis es conservaran indefinidament fins que l’usuari manifesti, si escau, la seva voluntat d’eliminar-los.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES.

Amb caràcter general, Grup Internovatec, S.L. no cedirà les seves dades personals a tercers llevat que estiguem obligats legalment a fer-ho o vostè ens ho hagi autoritzat expressament en fer ús dels nostres serveis.

EXERCICI DE DRETS

En qualsevol moment, l’usuari podrà exercir els drets d’accés a les seves dades de caràcter personal, de rectificació de les dades inexactes, de supressió de les dades que ja no siguin necessàries o, quan es doni algun dels altres supòsits de l’RGPD, el dret a oposar-se al seu tractament per motius relacionats amb la seva situació particular, així com a la limitació i portabilitat d’acord amb les condicions previstes en el RGPD, mitjançant una comunicació escrita indicant el motiu de la seva sol·licitud, juntament amb una còpia del seu DNI, dirigida a  Grup Internovatec, S.L., Servei d’atenció al client, Carrer Campins 13, 1, 08460 Santa Maria de Palautordera, indicant en l’assumpte del correu “Sol·licitud drets RGPD”.

A més, en tot moment l’usuari també té el dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o l’autoritat de control.

Contactar
932 998 246
info@internovatec.com
Avís LegalPolítiques de privacitat
Copyright © 2020 Internovatec | Lloc web creat per websenwordpress.com | Grup Internovatec.